Deutsch   English   Français  Se connecter  

Gion Bayashi

Gion Bayashi
(Les musiciens de Gion - La fête à Gion)

Japan 1953 90'

Réalisation: Kenji Mizoguchi
Scénario: Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda
Image: Kazuo Miyagawa
Son: Iwao Otani
Musique: Ichiro Saito
Avec: Michiyo Kogure, Ayako Wakao, Seizaburo Kawazu, Saburo Date, Sumao Ishahira, Midori Komatsu

À Kyoto, une geisha renommée prend en charge une jeune apprentie. Les deux femmes ne tardent pas à s'affronter.